Anti-discrimination Pack 2.0 to zbiór narzędzi adresowanych do edukatorów, trenerów I facylitatorów pracujących z młodymi ludźmi, który zaopatrzy ich w zasoby i narzędzia do zwalczania narastającej dyskryminacji w mediach społecznościowych. Pakiet zostanie zaktualizowany i opublikowany w listopadzie 2017.

Narzędzia i materiały
pomagające odkrywanie
ukrytych praktyk
dyskryminacyjnych i
zapobieganie im