Dyskryminacja cyfrowa i mowa nienawiści w sieci plasują się na skrzyżowaniu wielorakich napięć. Właściwie, są wyrazem konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi; są żywym przykładem tego, jak technologie sprzyjające przeobrażeniom, takie jak Internet niosą za sobą zarówno możliwości, jak i wyzwania i jak wskazują na potrzebę kompleksowego zbalansowania pomiędzy podstawowymi prawami i zasadami, włączając wolność słowa, a obroną godności człowieka.

Rasizm i dyskryminacja nie są nowym zjawiskiem, i chociaż publicznie potępiane, często na płaszczyźnie prywatnej są tolerowane w sieci. Zjawiska te przeszły transformację od widocznych do bardziej utajonych form i ukazują się na popularnych portalach społecznościowych (odtąd SNS – ang. Social networking sites). Młodzi ludzie, jako główni użytkownicy tychże portali, są szczególnie dotknięci i wystawieni na rasistowskie i dyskryminujące treści krążące po SNS w różnych formach: obrazy, filmy, komentarze, wiadomości i tym podobne. Użytkownicy mogą łatwo zostać wprowadzeni w błąd, ponieważ „zamaskowane” (zakamuflowane) formy dyskryminacji kryją się w fałszywych i „politycznie poprawnych dyskursach”, jak na przykład „nie jestem rasistą, ale…”. Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu portale stanowią skuteczną formę pozaformalnego uczenia się i rozpoznawania jak młodzi ludzie są szczególnie prowokowani przez rasistowskie treści w sieci, projekt „Anti-discrimination Pack 2.0” jest skierowany do pracowników młodzieżowych, w celu wyposażenia ich w informacje i przygotowania do korzystania i upowszechniania Anti-discrimination Pack. Celami projektu są:

  • Upowszechnianie metodologii wypracowanej podczas projektu INTERNET: KREATYWNE DEMASKOWANIE DYSKRYMINACJI (I:CUD) [INTERNET: CREATIVELY UNVEILING DISCRIMINATION], i nazwanej „Antidiscrimination Pack”, tworzonej przez CEPS SOCIALS PROJECTS (http://digitaldiscrimination.eu/);
  • Umożliwienie i wsparcie młodych ludzi w byciu aktywnymi i odpowiedzialnymi użytkownikami technologii cyfrowych;
  • Pomoc młodym ludziom w ocenie i refleksji nad własnym użytkowaniem technologii, wprowadzaniu zmian, podejmowaniu wyzwań i walce z cyfrową dyskryminacją.

Projekt zapewnia praktyczny przewodnik jak demaskować ukryte praktyki dyskryminacyjne, poprzez demonstrowanie, jak zostać kreatywnymi prosumentami („prosumers”), którzy nie tylko pasywnie „konsumują dyskryminacyjne treści”, ale aktywnie tworzą materiały przeciwdziałające takim uczynkom.

Sześć organizacji z Hiszpanii, Cypru, Niemiec, Polski oraz Wielkiej Brytanii: Dramblys (coordinator), Ceps Projectes Socials, C.I.P Citizens in Power, EureCons Förderagentur GmbH, Fundacja Zielony Słoń I Kairos Europe Limited będzie wspólnie pracowało nad zmodernizowaniem I aktualizacją Pakietu Antydyskryminacyjnego (Anti-discrimination Pack), wypracowywało nowe narzędzia dla zwalczania rasizmu i dyskryminacji w sieci oraz rozwijało nowe podejścia dla adresowania społecznej, etnicznej, językowej i kulturowej różnorodności.