W ramach projektu podjęliśmy próbę zlokalizowania podobnych działań „na krajowym podwórku”. Każdy z partnerów projektu wyszukiwał organizacje i akcje działające w sferze zainteresowania projektu. Zlokalizowane przez nas w całej sieci partnerskiej akcje mające na celu przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, ujęliśmy na liście będącej częścią materiałów opublikowanych na stronie projektu.

Załączamy je również poniżej:

 

1.

Tytuł: Prism project

Organizator: projekt UE  – partner wiodący ARCI (Włochy); partnerzy z Hiszpanii – SOS Racismo Gipuzkoa i Uniwersytet Barceloński

Grupa docelowa: młodzież (14 – 25)

Formy aktywności: warsztaty, treningi

Dlaczego jest skuteczna?

Na potrzeby tego materiału edukacyjnego dla młodzieży dotyczącego nowych mediów, używane są także różne rodzaje narzędzia multimedialne przystosowane do tych odbiorców.

Problem, do którego się odnosi: przeciwdziałanie mowie nienawiści w nowych mediach

Język i kraj: UE (Włochy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Rumunia)

Rodzaj materiału: manifest Prism, gify, zestaw materiałów edukacyjnych

Zastosowanie: http://www.prismproject.eu/

 

2.

Tytuł: Educando en igualidad – Escuela

Organizator: Educatolerancia www.educatolerancia.com

Grupa docelowa: dzieci i młodzież

Formy aktywności: zajęcia szkolne

Dlaczego jest skuteczna?

Używa multimediów do przedstawienia najczęstszych problemów związanych z przemocą na tle płciowym w internecie i poza nim.

Problem, do którego się odnosi: dyskryminacja na tle płciowym

Język i kraj: hiszpański, Hiszpania

Rodzaj materiału: metodyka dla nauczycieli, wideo, materiał edukacyjny…

Zastosowanie: http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/SuplementoEscuela.pdf

 

3.

Tytuł: PROXI – Proyecto Online contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales

Organizator:

Grupa docelowa: ogólna

Formy aktywności: zbiór przykładów nienawiści w internecie, badania i analiza

Dlaczego jest skuteczna?

Badania są niezbędne do podejmowania dalszych działań. Ponadto projekt zachęca ludzi do przeciwdziałania mowie nienawiści w przestrzeni cyfrowej.

Problem, do którego się odnosi: nienawiść w internecie

Język i kraj: hiszpański, Hiszpania

Rodzaj materiału: obserwacje, metodyka

Zastosowanie: http://www.observatorioproxi.org/

 

4.

Tytuł: Plataforma por una Internet libre de discriminación

Organizator: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, y el Racismo – INADI

Grupa docelowa: ogólna, skupiona na młodzieży

Formy aktywności: strona internetowa z przydatnymi informacjami o przemocy i dyskryminacji w internecie, z aktualnościami, przykładami najlepszych praktyk i instruktażem dotyczącym zgłaszania przypadków przemocy/dyskryminacja w internecie

Dlaczego jest skuteczna?

Wykorzystuje zasoby i stronę internetową, żeby dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, oferuje także informacje o tym, jak radzić sobie z dyskryminacją w internecie.

Problem, do którego się odnosi: przeciwdziałanie i radzenie sobie z przemocą w przestrzeni cyfrowej

Język i kraj: hiszpański, Argentyna

Rodzaj materiału: strona internetowa

Zastosowanie: http://internet.inadi.gob.ar/

 

Tytuł: Mediterranean Migration Network

Organizator: Mediterranean Migration Network (MMN) stworzony w ramach “Integration Network” (Action 2/3 – CY/2016/AMIF/SO2.NO3.3.1), która jest współfinansowana przez Asylum, Migration and Integration Fund (90%) i Republikę Cypryjską (10%).

Grupa docelowa:  osoby prywatne i publiczne zaangażowane w temat migracji i integracji.

Formy aktywności: Portal (platforma internetowa) umożliwiający zaangażowanym osobom publicznym i prywatnym na zostanie członkiem Mediterranean Migration Network (MMN) w celu nawiązania kontaktu z organizacjami i osobami indywidualnymi zainteresowanymi problemami dotyczącymi migracji  na obszarze Europy i świata, a w szczególności w krajach śródziemnomorskich. Organizacje te mają możliwości porozmawiania z innymi członkami MMN, debatowania nad tematami związanymi z migracją, dzielenia się pomysłami, wymiany dobrych praktyk i podjęcia późniejszej współpracy przy dofinansowywanych projektach i wnioskach. Ponadto, wszystkie członkowskie organizacje mogą uzyskać dostęp do wielu zasobów dotyczących problemu migracji oraz będą mogły dzielić się zasobami poprzez bibliotekę internetową

Dlaczego jest skuteczna?

Wspiera wymianę informacji i najlepszych praktyk pomiędzy organizacjami działającymi w obszarze migracji, integracji i różnorodności.

  • Promocja współpracy między krajowymi i europejskimi, publicznymi i prywatnymi organizacjami.
  • Zarządzanie i rozwijanie bazy zasobów dotyczących migracji i integracji.
  • Budowa profesjonalnego zaplecza członków MMN poprzez materiały edukacyjne i aktywności.
  • Promocja dalszej współpracy pomiędzy członkami MMN.

Problem: migranci i osoby poszukujące azylu; rasizm, ksenofobia, fobia przed różnorodnością, ochrona praw człowieka

Języki- kraje: angielski/ grecki – kraje UE (z naciskiem na kraje śródziemnomorskie)

Zastosowanie: http://www.migrationnetwork.org/en/

Rodzaj materiału: materiały internetowe takie jak portal, biblioteka internetowa z artykułami, e-bookami i pracami naukowymi, fora, wymiany dobrych praktyk, budowa zaplecza, systemy finansowania i  partnerstwa, przydatne linki

 

Tytuł: Future Worlds Centre (The Humanitarian Affairs Unit)

Organizator: Future Worlds Centre – Social Enterprise (Dopisek: Future Worlds Center (FWC) jest innowacyjną inicjatywą non-profit przedsiębiorców społecznych stosująca model horyzontalnego zarządzania przedsiębiorstwem.  Jej działanie wykorzystuje potęgę nowych technologii i nauki o strukturalnym dialogu demokratycznym w celu przyśpieszenia pozytywnych zmian społecznych)

Grupa docelowa: grupy zagrożone, takie jak migranci, uchodźcy i osoby poszukujące azylu. Future Worlds Centre jest organizacją wdrażającą Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców na Cyprze. Jego jednostka spraw humanitarnych zajmuje się wdrażaniem projektów, których celem jest umocnienie azylu dla uchodźców i azylantów na wyspie. Jednostka ta stworzyła Jednostkę dla Rehabilitacji Ofiar Tortur.

Formy aktywności:  Poprzez swoją pracę, FWC wychodzi wprost na przeciw potrzebom grup zagrożonych poprzez skupianie się na sprawach dotyczących naruszenia praw, marginalizacji i społecznej niesprawiedliwości, skupiając się na osobach poszukujących azylu i ludziach znajdujących się pod międzynarodową ochroną. Jednostka oferuje bezpłatne multidyscyplinarne wsparcie  dla tej grupy od 2006 r., wraz z wyspecjalizowanymi usługami wsparcia dla ofiar tortur, przemocy, i handlu ludźmi, w obrębie tych grup, w ten sposób odnosząc się do problematyki społecznej nierówności, biedy, wykluczenia, rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji.

Organizacja także prowadzi kilka projektów, które promują i wdrażają badania w dziedzinie bezpieczniejszego korzystania z Internetu; etyki sieci, Cyprus’ Safer Internet Center (Cypryjskie Centrum Bezpieczniejszego Internetu), w ramach którego działają linia wsparcia i linia natychmiastowej pomocy

Co jest skuteczne: *Strengthening Asylum – Strengthening Asylum zostało wdrożone przez Future Worlds Center w maju 2006 r. Zostało sfinansowane przez UNHCR Representation na Cyprze. Głównym celem tego projektu jest zapewnienie beneficjentom dostępu do sprawiedliwej i efektywnej procedury azylowej, w której mogą oni korzystać z praw przysługujących im według krajowej, europejskiej i międzynarodowej legislacji. * Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture – The Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture (URVT) to projekt, którego celem jest wspieranie i promocja wzmocnienia pozycji i rehabilitacji ofiar tortur i handlu ludźmi, które ubiegają się o azyl lub są osobami objętymi międzynarodową ochroną na Cyprze, aby pomoc  in w zintegrowaniu się ze społecznością lokalną. URVT działa we współpracy z siecią wolontariuszy usługodawców, personelu medycznego i tłumaczy.

* Provision of Free Legal Assistance to Asylum Seekers Provision of Free Legal Assistance to Asylum Seekers (Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o azyl) jest projektem finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz przez Republikę Cypryjską. Projekt ten stanowi część innych projektów prowadzonych przez Future Worlds Center’s Humanitarian Affairs Unit.

AIDA – Asylum Information Database (AIDA) projekt jest koordynowane wspólnie przez European Council on Refugees and Exiles – ECRE (Rada Europejska ds. Uchodźców i Wychodźctwa), Forum Réfugiés-Cosi, Irish Refugee Council oraz Hungarian Helsinki Committee. Ma on na celu dostarczyć aktualnych informacji na temat praktyki azylowej w 16 państwach członkowskich UE, które są łatwo dostępne dla mediów, badaczy, prawników i opinii publicznej. Ostatni aktualny raport (luty 2015 r.) można znaleźć tutaj:

http://www.asylumineurope.org/reports/country/cyprus.

Problem: migranci i  osoby poszukujące azylu; rasizm, ksenofobia, dyskryminacja, lęk przed różnorodnością, ochrona praw człowieka

Języki- kraje: angielski/ grecki – akcja na Cyprze

Zastosowanie: http://www.futureworldscenter.org/

Rodzaj materiału: pomoc prawna i społeczna, ochrona praw człowieka

 

7.

Tytuł: C.O.N.T.A.C.T (Creating an Online Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics)

Organizator: Projekt wspierany przez Unię Europejską, promowany przez wymienione organizacje: http://reportinghate.eu/eunion/partner-organisations/

Grupa docelowa: ogólna

Formy aktywności: Monitorowanie i raportowanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści w internecie w dziesięciu krajach UE, aplikacja na telefon, szkolenia i zwiększanie świadomości, badania nad mową nienawiści w internecie i jej postrzeganiem.

Dlaczego jest skuteczna? Używając internetu, zespołu monitorującego i aplikacji na telefon w celu przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści projekt koncentruje się na radzeniu sobie z mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści na tle rasistowskim, ksenofobicznym, homofobicznym lub transfobicznym.

Problem, do którego się odnosi: Mowa nienawiści w internecie

Język i kraj: UE, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Cypr, Dania, Włochy, Litwa, Polska i Malta.

Rodzaj materiału: internetowa baza danych, ramy prawne

Zastosowanie: http://reportinghate.eu

 

8.

Tytuł: CiberAstur

Organizator: Department of Education and Health, Principality of Asturias

Grupa docelowa: Nauczyciele, trenerzy, pedagodzy

Formy aktywności: Szkolenie internetowe, trening na żywo, warsztaty

Dlaczego jest skuteczna?

Plan działania w nauczaniu jest narzędziem pomagającym nauczycielom i innym pracownikom edukacyjnym zapobiegać i działać przeciw przemocy w internecie wśród uczniów. Przemoc w internecie jest rozpatrywana poprzez refleksję, zapobieganie i naukę, ze szczególnym naciskiem na portale społecznościowe.

Problem, do którego się odnosi: Zapobieganie przemocy w internecie w szkołach

Język i kraj: Hiszpania, hiszpański

Rodzaj materiału: Szkolenie, warsztaty, podręcznik

Zastosowanie: https://www.educastur.es/-/programa-uso-prevencion-del-ciberacoso-y-uso-seguro-de-las-tic?inheritRedirect=true

 

9.

Tytuł: Delitos de odio

Organizator: Mujeres en igualdad prowadzi program finansowany przez Ministry of Health, Social Services and Equality (Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Równości) w celu zwiększenia zainteresowania i polepszenia informacji dla ofiar dyskryminacji, nienawiści i nietolerancji.

Grupa docelowa: ogólna

Formy aktywności: Warsztaty, wymiana dobrych praktyk, ulotki informacyjne, kampanie uświadamiające, okresowe ankiety, raportowanie

Dlaczego jest skuteczna? Celem programu jest odniesienie się do wszystkich wymiarów i złożoności nietolerancji oraz mowy nienawiści w mediach społecznościowych i internecie poprzez interaktywne szkolenia na żywo, które umożliwiają podnoszenie świadomości, dzielenie się wiedzą i raportowanie.

Problem, do którego się odnosi: Różne formy dyskryminacji, w tym seksizmu, rasizmu, homofobii, transfobii, zastraszania lub prześladowania w internecie

Język i kraj: hiszpański,Hiszpania

Rodzaj materiału: Raporty, linki i odniesienia

Zastosowanie: http://www.mujeresenigualdad.com/Delitos-de-odiointolerancia_es_191.html

 

10.

Tytuł: Kampania przeciw homofobii

Organizator: Stowarzyszenie “Kampania przeciw homofobii”

Grupa docelowa: ogólna

Formy aktywności: portal z aktualnościami, wsparcie prawne i psychologiczne, wsparcie online, badania naukowe, zajęcia edukacyjne. Wszystkie działania wspierane są przez wielu darczyńców

Dlaczego jest skuteczna?

Pomaga mniejszości LGBT na radzenie sobie w życiowych sytuacjach w Polsce na różnych płaszczyznach. Poza tym podnosi świadomość społeczną na temat problemu i dąży do zapewnienia odpowiedniej edukacji w tym temacie.

Problem, do którego się odnosi: walka na rzecz praw mniejszości LGBT w Polsce

Język i kraj: Polska

Rodzaj materiału: publikacje internetowe, wsparcie online

Zastosowanie: https://kph.org.pl

 

11.

Tytuł: Akcja antydyskryminacja

Organizator: Stowarzyszenie Homo Faber działająca z funduszy własnych, darczyńców I EEA Grants.

Grupa docelowa: ogólna

Formy aktywności: kampania internetowa, portal internetowy, wsparcie prawne, wsparcie online przeciwko dyskryminacji, antydyskryminacyjne biuro wsparcia, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą i pracowników społecznych, materiały szkoleniowe i publikacje internetowe

Dlaczego jest skuteczna?

Daje wsparcie w szerokim zakresie dla osób, które zmagają się z problemem dyskryminacji, pomaga przeciwdziałać dyskryminacji i szkoli ludzi w zmaganiu się z tym problemem. Jest także mocno widoczna w internecie. Materiały szkoleniowe są także dostępne online.

Problem, do którego się odnosi: dyskryminacja w ujęciu ogólnym, w tym w internecie

Język i kraj: Polska

Rodzaj materiału: materiały szkoleniowe i publikacje internetowe, biuro wsparcia, poradnictwo prawne, wsparcie online i aktualności online

Zastosowanie: http://hf.org.pl/antydyskryminacja/

 

12.

Tytuł: LAMBDA

Organizator: Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Grupa docelowa: ogólna [wsparcie przeciw dyskryminacji na tle płciowym oraz dyskryminacji osób LGBT]

Formy aktywności: Wsparcie online przeciw dyskryminacji na tle płciowym oraz dyskryminacji osób LGBT, grupy wsparcia, psychologiczne, prawne, medyczne wsparcie, hostel LGBT, finansowanie, szkolenia

Dlaczego jest skuteczna?

Zapewnia szeroki zakres wsparcia, jest widoczna w życiu społecznym i mediach internetowych, daje konkretną pomoc dla osób dyskryminowanych

Problem, do którego się odnosi: dyskryminacja na tle płciowym oraz dyskryminacja osób LGBT

Język i kraj: Polska

Rodzaj materiału: Obserwacje, aktualności, wsparcie online, grupy wsparcia

Zastosowanie: http://lambdawarszawa.org

 

13.

Tytuł: Prevention and Intervention – Conflicts in public space (Zapobieganie i interwencja – Konflikty w przestrzeni publicznej)

Organizator: Augsburg Integration Plus GmbH

Grupa docelowa: ogólna

Formy aktywności:  Gromadzenie różnych aspektów konfliktów w przestrzeni publicznej i poszukiwanie rozwiązań

Dlaczego jest skuteczna?

Szeroki zakres działania, zbliżony do rzeczywistych sytuacji życiowych, dobra współpraca między różnymi podmiotami w tej dziedzinie

Problem, do którego się odnosi: Konflikty w przestrzeni publicznej, profesjonalna mediacja

Język i kraj: niemiecki/Niemcy, może być z łatwością przeniesiona na inne języki

Rodzaj materiału: Materiały internetowe, “warsztaty” offline

Zastosowanie: http://www.aip-augsburg.de/projekte/konfliktpraevention

 

14.

Tytuł: Integration through exchange (Integracja przez wymianę)

Organizator: Förderagentur Augsburg GmbH

Grupa docelowa: ogólna – określone grupy

Formy aktywności: Zetknięcie młodych ludzi z lokalną społecznością, pomoc w dostrzeżeniu faktu, że niczym się od siebie nie różnią w celu lepszej integracji

Dlaczego jest skuteczna?

Faktem jest, że ludzie przyjezdni pozostawieni bez pomocy mają spory problem w znalezieniu swojego miejsca w nowym społeczeństwie. Projekt ma na celu wzrost ich kompetencji międzykulturowych, realizowany jest przez różne podmioty posiadające doświadczenie w tej dziedzinie, utworzenie wspieranych integracyjnych grup mieszkaniowych, możliwości staży -> współpraca z wieloma podmiotami z różnych dziedzin

Problem, do którego się odnosi: Imigranci z problemami, dyskryminacja środowiska migrantów i wewnątrz środowiska migrantów

Język i kraj: niemiecki/Niemcy, może być z łatwością przeniesiona na inne języki

Rodzaj materiału: Materiały internetowe, “warsztaty” offline

Zastosowanie: http://www.ida.de/ida/DE/Startseite/inhalt.html

 

15.

Tytuł: Be Safe (Bądź bezpieczny/a)

Organizator: Metropolitan Police

Grupa docelowa: ogólna

Formy aktywności: Zapobieganie kradzieży telefonów komórkowych. Nie tylko skupia się na szkodach ekonomicznych i materialnych, ale zwraca też uwagę na fakt, że dane kontaktowe, zdjęcia, filmy i inne osobowe i wrażliwe dane mogą zostać skradzione.

Dlaczego jest skuteczna?

Kampania jest skuteczna, ponieważ zachęca ludzi do podejmowania małych i prostych kroków zapobiegających tego typu drobnym przestępstwom, które mogą jednak doprowadzić do poważnych strat. Zachęca przyjaciół lub ludzi, którzy wychodzą razem wieczorem, żeby uważały wzajemnie na swoje telefony komórkowe.

Problem, do którego się odnosi: Zapobieganie kradzieży tożsamości i danych osobowych

Język i kraj: Wielka Brytania

Rodzaj materiału: Podkładki pod piwo na stołach w pubach, ulotki uświadamiające

Zastosowanie: http://news.met.police.uk/news/be-safe-crime-prevention-campaign-206657

 

16.

Tytuł: eMORE (Monitoring and Reporting Online Hate Speech in Europe, tłum.: Monitorowanie i raportowanie mowy nienawiści online w Europie)

Organizator: Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (tłum.: Program ds. Praw, Równości i Obywatelstwa Unii Europejskiej); RISSC – Research Centre on Security and Crime (tłum.: Centrum Badań nad Bezpieczeństwem i Przestępczością, Włochy); CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe (tłum.: Żydowski Udział w Integracji Europy, Belgia); CLR – Centre for Legal Resources (tłum.: Centrum Zasobów Prawnych, Rumunia); College for Public Administration for Justice – Police Departmente (tłum.: Kolegium Sprawiedliwości Administracji Publicznej – Departament Policji, Niemcy); IDOS Research Centre (tłum.: Centrum Badawcze IDOS, Włochy); Associação ILGA Portugal (Portugalia); LAND (Włochy); KISA – Action for Equality, Support, Antiracism (tłum.: Akcja na rzecz równości, wsparcia, walki z rasizmem, Cypr); MPG – Migration Policy Group (tłum.: Grupa Polityki Migracyjnej, Belgia); North West Migrants Forum (tłum.: Północno-zachodnie Forum Migrantów, Wielka Brytania); PI – Peace Institute (tłum.: Instytut Wolności, Słowenia) and SOS Malta (Malta).

Grupa docelowa: różne podmioty publiczne i prywatne zajmujące się problematyką mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści

Formy aktywności: Celem projektu eMORE jest rozwijanie modelu wiedzy na temat mowy i przestępstw z nienawiści w internecie i poza nim. eMORE stworzy platformę, która pozwoli na przeprowadzenie wnikliwej analizy zachowań dyskryminacyjnych.

Dlaczego jest skuteczna?

Projekt jest skuteczny dzięki swojemu 4-stopniowemu podejściu, który ma na celu ugruntowanie aktualnej, dogłębnej i opartej o solidne podstawy, teoretycznej wiedzy o mowie nienawiści i przestępstwach z nienawiści, i udostępnienie jej różnym podmiotami działającymi w tym obszarze w celu stworzenia multidyscyplinarnego, technologicznego i innowacyjnego podejścia do problemu. Po utworzeniu zawartości, końcowym działaniem będzie promocja projektu przez bezpośrednie zaangażowanie ludzi.

Problem, do którego się odnosi: mowa i przestępstwa z nienawiści w internecie i poza nim

Język i kraj: języki wszystkich organizacji biorących udział w projekcie (zobacz powyżej)

Rodzaj materiału: raporty, wytyczne, podręcznik, zalecenia programowe

Zastosowanie: http://www.emoreproject.eu

 

17.

Tytuł: No Hate Speech Movement (tłum.: Ruch „Precz z mową nienawiści”)

Organizator: Rada Europy

Grupa docelowa: ogólna oraz użytkownicy internetu, zwłaszcza młodsi

Formy aktywności: sprzeciwianie się rasizmowi w internecie oraz dyskryminacji poprzez mobilizowanie młodych ludzi i organizacji młodzieżowych

Dlaczego jest skuteczna?

Jest skuteczna, ponieważ zajmuje się problemem z różnych stron i poprzez podejmowanie różnorodnych działań, takich jak:

  • rozwój praktycznych narzędzi i argumentów na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści;
  • Zapewnienie środków do zdobywania wiedzy i zrozumienia powagi problemu mowy nienawiści (w internecie i poza nim);
  • Zapewnienie wsparcia i widoczności dla ofiar przestępstw motywowanych nienawiścią;
  • Tworzenie pomysłów do wykorzystania jako alternatywa dla mowy nienawiści, do wyrażania idei bez szerzenia nienawistnych wiadomości

Problem, do którego się odnosi: mowa nienawiści w internecie (i poza nim)

Język i kraj: różne

Rodzaj materiału: różnego rodzajumateriały online i offline takie jak inicjatywy, działania, szkolenia, wizualizacje, wideo, publikacje, itp.

Zastosowanie: https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/about-the-campaigns

 

18.

Tytuł: Recognise and Respond (tłum.: Rozpoznawać i Reagować)

Organizator: gallop.org.uk przy współpracy z Lloyds Bank National Domestic Abuse Program (tłum.: Narodowy Program ds. Przemocy Domowej) i Stonewall Housing

Grupa docelowa: ogólna, członkowie społeczności LGBT

Formy aktywności: badania, współpraca i budowanie sojuszy, rzecznictwo i budowanie umiejętności, podnoszenie poziomu świadomości

Dlaczego jest skuteczna?

Projekt ten jest skuteczny, ponieważ obejmuje wiele kluczowych aspektów koniecznych dla osiągnięcia sukcesu. Zaczyna od utworzenia raportu na temat incydentów związanych z LGBT, które będą również obejmować strategiczne rekomendacje dla badaczy, komisarzy, polityków i usługodawców, a następnie będzie zajmie się budowaniem rzecznictwa i umiejętności poprzez skupienie się na rozbieżnościach, które wyłonią się z badań na poziomie krajowym i lokalnym. Projekt zapoczątkuje też sieć współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w obszarze praw osób LGBT, DV (Domestic Violence, tłum.: przemocy domowej) i VAWG (Violence Against Women and Girls, tłum.: Przemocy wobec kobiet i dziewcząt), aby mieć pewność, że odpowiedni rodzaj wsparcia, dostarczania informacji, budowy umiejętności oraz tworzenia regulacji został osiągnięty.

Problem, do którego się odnosi: zwalczanie przemocy domowej wobec społeczności LGBT i upewnienie się, że otrzymuje ona niezbędne rozpoznanie i pomoc. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez promowanie wiedzy i zrozumienia istniejących regulacji i działań.

Język i kraj: Wielka Brytania

Rodzaj materiału: przewodniki (dla komisarzy), arkusze informacyjne, krajowa konferencja (dla polityków, zainteresowanych stron i praktyków działających w obszarze problematyki LGBT i przemocy wobec kobiet i dziewcząt)

Zastosowanie: http://www.galop.org.uk/recogniserespond/